గౌరవనియులైన మంత్రి వర్యులు బి. శ్రీనివాస రెడ్డి గారు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారు టెన్నిస్ కోర్టును ఒంగోలు లోని హైడారి క్లబ్‌లో ప్రారంభించారు (3-10-19)

ప్రచురణ తేది : 04/10/2019

1234