జిల్లా కలెక్టర్ నిర్వహించిన గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకి సంబంధిత జిల్లా అధికారులకు శిక్షణా కార్యక్రమం, కలెక్టర్ ఛాంబర్, ప్రకాశం భవనం, ఒంగోలు, తేది. 9.10.2019

ప్రచురణ తేది : 10/10/2019

12345