ముగించు

జిల్లా కల్లెక్టర్ గారు 12.05.2020 న ఒంగోలు లోని రిమ్స్ హాస్పిటల్ నందు రిమ్స్ హెచ్.ఓ.డి మరియు వైద్యులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించినారు.

ప్రచురణ తేది : 13/05/2020

1
2
3
4