ముగించు

తేది:19-22-2022 న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కోసం దర్శిలో ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు, జిల్లా ఎస్పీ మలికగర్గ్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 19/12/2022

1
2
3
3