మండల పరిషత్ ప్రాధమిక పాఠశాల – శానంపూడి (సింగరాయకొండ) లో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్.

ప్రచురణ తేది : 05/08/2019

మండల పరిషత్ ప్రాధమిక పాఠశాల – శానంపూడి (సింగరాయకొండ) లో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్.

123