ముగించు

రాచర్ల మండలంలోని ఆకవీడు గ్రామంలో జల శక్తి అభియాన్ నోడల్ ఆఫీసర్ శ్రీ బి.ఎన్.రెడ్డి గారి సెంట్రల్ టీమ్ 08.08.2019 న సందర్శించారు

ప్రచురణ తేది : 09/08/2019

రాచర్ల మండలంలోని ఆకవీడు గ్రామంలో జల శక్తి అభియాన్ నోడల్ ఆఫీసర్ శ్రీ బి.ఎన్.రెడ్డి గారి సెంట్రల్ టీమ్ 08.08.2019 న సందర్శించారు

one

two

three

four

five