ముగించు

11.01.2020 న కలెక్టర్ క్యాంప్ ఆఫీసులో రైతు ఉత్పత్తి సంస్థపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమావేశం నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 13/01/2020

1
2
3