ముగించు

14-12-2022 న నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రాం పై జరిగిన జిల్లా స్థాయి సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్ శ్రీ ఏ ఎస్ దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 14/12/2022

1
2
3