ముగించు

24-08-2023 న నవరత్నాలు – ద్వైవార్షిక నగదు మంజూరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ శ్రీ.కె.శ్రీనివాసులు, ఇతర అధికారులు మరియు ప్రముఖులు.

ప్రచురణ తేది : 25/08/2023

1
2
3
4