ముగించు

27.7.2023 న ‘మిషన్ ఇంద్ర ధనస్సు ‘ పై జరిగిన జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్ శ్రీ.ఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 28/07/2023

1
2
3