ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ ఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు I.A.S., 11-09-2023న కోర్ కమిటీ సభ్యులతో మార్గదర్శిని కార్యకలాపాలను సమీక్షించారు.

ప్రచురణ తేది : 12/09/2023

one

two

three

four