ముగించు

విద్యుత్


ఎస్ ఏ ఓ

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812247
Pincode: 523001


ఎస్.ఈ

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440811748
Pincode: 523001


ఏ ఈ టెక్నికల్ ట్రాన్స్ ఫార్మర్ డివిజన్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440817521
Pincode: 523001


ఏ ఓ ,

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440817490
Pincode: 523001


ఏ ఓ .

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9490618844
Pincode: 523001


డి ఈ

కనిగిరి


ఫోన్ : 9440812197
Pincode: 523230


డి ఈ ఏం పి

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812194
Pincode: 523001


డి ఈ కన్స్ట్రక్షన్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812192
Pincode: 523001


డి ఈ టెక్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812191
Pincode: 523001