ముగించు

విద్యుత్


ఎస్ ఏ ఓ

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812247
Pincode: 523001


ఎస్.ఈ

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440811748
Pincode: 523001


ఏ ఈ టెక్నికల్ ట్రాన్స్ ఫార్మర్ డివిజన్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440817521
Pincode: 523001


ఏ ఏ ఓ ఈ ఆర్ వో

అద్దంకి


ఫోన్ : 9440812251
Pincode: 523201


ఏ ఏ ఓ ఈ ఆర్ వో

చీరాల


ఫోన్ : 9440812250
Pincode: 522102


ఏ ఏ వో

కందుకూరు


ఫోన్ : 9440817492
Pincode: 523105


ఏ ఓ ,

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440817490
Pincode: 523001


ఏ ఓ .

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9490618844
Pincode: 523001


డి ఈ

కందుకూరు


ఫోన్ : 9493174270
Pincode: 523105