ముగించు

ఆర్ధిక వ్యవస్థ (ఎకానమీ)

ప్రకాశం జిల్లా ఆర్ధిక వ్యవస్థ

భౌగోళిక ప్రాంతం 14323
మొత్తం నియోజకవర్గాలు 8
మొత్తం మండలాలు 38
జనాభా (2011 లెక్కల ప్రకారం ) 2288026
జిల్లా మొత్తం జి‌ వి ఏ ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ )
రాష్ట్రం లో జిల్లా స్థానం
వ్యవసాయం మరియు వ్యవసాయ రంగాలు ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ )
పరిశ్రమలు మరియు పరిశ్రమ రంగాలు జి వి ఏ ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ )
సేవలు మరియు సేవరంగాలు ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ )
జిల్లా తలసరి ఆదాయం (రు .)2017-18(ఏ ఈ )