ముగించు

ఆర్ధిక వ్యవస్థ (ఎకానమీ)

ప్రకాశం జిల్లా ఆర్ధిక వ్యవస్థ

భౌగోళిక ప్రాంతం 17626 చ కిలోమీటర్లు
మొత్తం నియోజకవర్గాలు 12
మొత్తం మండలాలు 56
జనాభా (2011 లెక్కల ప్రకారం ) 33,97,448
జిల్లా మొత్తం జి‌ వి ఏ ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ ) 46,994
రాష్ట్రం లో జిల్లా స్థానం 10వ
వ్యవసాయం మరియు వ్యవసాయ రంగాలు ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ ) 19,719(42%)
పరిశ్రమలు మరియు పరిశ్రమ రంగాలు జి వి ఏ ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ ) 9,145(19%)
సేవలు మరియు సేవరంగాలు ( రు కోట్లలో )2017-18( ఏ ఈ ) 18,131(39%)
జిల్లా తలసరి ఆదాయం (రు .)2017-18(ఏ ఈ ) 1,34,014