ముగించు

చికిత్సాలయాలు


అచ్యుతా నర్సింగ్ హోమ్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 233669


అమృత హార్ట్ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08598-234419


అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 228953


అరుణ డియబిటిక్ సెంటర్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08598-231149


అరుణ నర్సింగ్ హోమ్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 231149


అశ్విని హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 232723


ఆలూరి ఐ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 233767


ఇందిరా నర్సింగ్ హోమ్

ఒంగోలు


ఎం‌.వి‌.ఎం‌ నర్సింగ్ హోమ్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 232723


కృష్ణ చైతన్య హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 233636