ముగించు

పోస్టల్


కనిగిరి ( హెచ్.ఓ)

కనిగిరి పిన్ కోడ్ :523230


ఫోన్ : 08402-274122


కామేపల్లి (ఎస్‌.ఓ)

కామేపల్లి పిన్ కోడ్ :523271


ఫోన్ : 08598-231434


కొండెపి (ఎస్‌.ఓ)

కొండెపి పిన్ కోడ్ :523270


ఫోన్ : 08598-225040


కొమరోలు (ఎస్‌.ఓ)

కొమరోలు పిన్ కోడ్ : 523373


ఫోన్ : 08405-248022


మద్దిపాడు ( ఎస్‌.ఓ)

మద్దిపాడు పిన్ కోడ్ : 523211


ఫోన్ : 08592-244441


హెచ్‌.ఎం పాడు (ఎస్‌.ఓ)

హెచ్‌.ఎం పాడు పిన్ కోడ్ : 523227


ఫోన్ : 08402-271222