ముగించు

భూ సేకరణ ప్రకాశం జిల్లా – రామయపట్నం నాన్ మేజర్ పోర్టు ఏర్పాటు నిమిత్తం భూ సేకరణ కొరకు ప్రాధమిక ప్రకటన

భూ సేకరణ ప్రకాశం జిల్లా – రామయపట్నం నాన్ మేజర్ పోర్టు ఏర్పాటు నిమిత్తం భూ సేకరణ కొరకు ప్రాధమిక ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేధి ముగింపు తేధి దస్తావేజులు
భూ సేకరణ ప్రకాశం జిల్లా – రామయపట్నం నాన్ మేజర్ పోర్టు ఏర్పాటు నిమిత్తం భూ సేకరణ కొరకు ప్రాధమిక ప్రకటన

1. రావూరు గజట్
2. చేవూరు గజట్

11/02/2021 12/04/2021 చూడు (3 MB) చేవూరు గజట్ (7 MB)