ముగించు

చికిత్సాలయాలు


చందమామ పిల్లల హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08598-223036


చైతన్య అర్థోపెడిక్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 233009


జయంతి టి‌.బి‌ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08598-239616


జాకరయ్య హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 233546


ప్రసాద్ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 232002


బక్తవత్సల నర్సింగ్ హోమ్,సంత పేట,ఒంగోలు

ఒంగోలు


భారతి నర్సింగ్ హోమ్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08592-233440


మన్నం నరసింహం హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 08598-232695


రవి పిల్లల హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 230900


రవితేజ చెస్ట్ హాస్పిటల్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 234474