ముగించు

పాఠశాలలు


ఏంపిపిఎస్ అక్కపాలెం

సతకోడు , పుల్లలచెరువు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ కాశీకుంట తండా

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: Primary School , Co-education ప్రైమరీ స్కూల్ , కొ-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ కొలుకుల

కొలుకుల , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ గంగవరం (మెయిన్)

పుల్లలచెరువు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ పుల్లలచెరువు (మెయిన్ )

పుల్లలచెరువు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ మురారిపల్లి

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ మొగుల్లపల్లి

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్, కొ-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ రేగులపల్లి

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కొ-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపియుపిఎస్ , సాత కోడు

సాతకోడు , పుల్లలచెరువు


వర్గం / పద్ధతి: అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్, కొ-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపియుపిఎస్ మురారిపల్లి

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్, కొ-ఎడ్యుకేషన్