ముగించు

విద్యుత్


టి శ్రీనివాసరావు

డి ఈ / కన్స్ట్రక్షన్ / ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812192


టి.రామకృష్ణ

డిఈ చీరాల


ఫోన్ : 9440817553


టి.వెంకటేశ్వరరావు

డిఈ , మార్కాపురం


ఫోన్ : 9440812196


పి వి ఉషా రాణి

డి ఈ టెక్ . ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812191


పి.రామసురేష్

ఏ ఏ ఓ / ఈ ఆర్ వో / చీరాల


ఫోన్ : 9440812250


బి.కృష్ణా రెడ్డి

ఏ ఏ ఓ / ఈ ఆర్ వో / అద్దంకి


ఫోన్ : 9440812251


వి వి శ్రీధర్

ఏ ఏ వో / ఈ ఆర్ వో


ఫోన్ : 9440817492


వై అజయ్ కుమార్

ఏ ఓ . ఒంగోలు


ఫోన్ : 9490618844


వై సాంబశివ రావు

పి ఓ, ఏ డి ఏం, ఒంగోలు


ఫోన్ : 9491066710


సి.హెచ్‌ రమేశ్

డి ఈ , కనిగిరి


ఫోన్ : 9440812197