ముగించు

విద్యుత్


డి ఈ ట్రాన్స్ ఫార్మర్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812193
Pincode: 523001


డిఈ

మార్కాపురం


ఫోన్ : 9440812196
Pincode: 523315


డిఈ

చీరాల


ఫోన్ : 9440817553
Pincode: 522102


డిఈ ,

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9440812195
Pincode: 523002


పి ఓ, ఏ డి ఏం,

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9491066710
Pincode: 523001