ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ A.S. దినేష్ కుమార్ గారు I.A.S., 07-11-2022న వైద్య శాఖ అదికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 08/11/2022

1
2