ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు , జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మరియు జోనల్ మేనేజర్ ఏపిఐఐసి దొనకొండ మండలంలోని ఇండ్ల చెరువు , రాగమక్కపల్లి , రుద్రసముద్రం, మంగినిపూడి , బదపురం మరియు కురిచేడు మండలంలోని నాయుడుపాలెం అటవీ భూముల పరిశీలన.

ప్రచురణ తేది : 07/08/2019

జిల్లా కలెక్టర్ గారు , జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మరియు జోనల్ మేనేజర్ ఏపిఐఐసి దొనకొండ మండలంలోని ఇండ్ల చెరువు , రాగమక్కపల్లి , రుద్రసముద్రం, మంగినిపూడి , బదపురం మరియు కురిచేడు మండలంలోని నాయుడుపాలెం అటవీ భూముల పరిశీలన.

donakonda two

Donakonda three