ముగించు

తేది. 26.12.2023 న ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు, ట్రైనీ కలెక్టర్ శ్రీ శౌర్య మన్ పటేల్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 27/12/2023

1
2
3
4