ముగించు

సహాయ కేంద్రం

జిల్లా సహాయ కేంద్రం : 08592- 281400

  • ప్రజా సమస్యలు : 1902
  • ఆరోగ్యం వైద్యం : 108 / 104
  • చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ : 1098
  • దిశ : 100 / 112 / 181
  • పోలీసు సేవలు : 100
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం : 101
  • ఇసుక మద్యం పిర్యాదులు : 14500
  • విద్యుత్ సేవలు : 1912
  • వ్యవసాయ సమాచారం : 1907
  • అవినీతి నిరోధం : 14400