ముగించు

సహాయ కేంద్రం

జిల్లా సహాయ కేంద్రం : 08592- 281400

  • సిటిజెన్స్ కాల్ సెంటర్ : 1100
  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ : 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ : 1091
  • క్రైమ్ స్టాపర్ : 1090