ముగించు

10-08-2023 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎ.ఎస్.దినేష్ కుమార్ గారు కేంద్రీయ విద్యాలయ ఒంగోలులో జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

ప్రచురణ తేది : 11/08/2023

1
2
3