ముగించు

23.9.2023 న ప్రధానమంత్రి ఆదర్శ గ్రామ యోజన పథకం అమలుపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఏ. ఎస్.దినేష్ కుమార్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 25/09/2023

1
2
3
4