ముగించు

30-10-2023 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఏ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ గారు ఈవీఎం గోడెన్ తనిఖీ నీ నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 31/10/2023

1
2
3
4