ముగించు

డి ఆర్ డి ఎ పెన్షన్

తేది : 01/04/2014 - 31/03/2019 | రంగం: వృద్దాప్య పెన్షన్లు , చేనేత మరియు వితంతు పెన్షన్లు

ప్రభుత్వం 1995 లో పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మరియు దాని అమలు జిల్లాలో రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్లకు అప్పగించబడింది. తరువాత, 2005 లో, పెన్షన్ పథకం అమలును డి ఆర్ డి ఏ కి అప్పగించారు. అన్ని పేదలకు మరియు బలహీనమైన, ప్రత్యేకంగా పాత మరియు బలహీనతలకు మరియు వారి జీవితంలో ఆనందం తీసుకురావడానికి, మరియు ఆ ప్రక్రియలో మెరుగుపరచబడిన పెన్షన్ వోన్ఫ్, సెప్టెంబరు, 14 న అక్టోబర్, 2014 క్రింది విధంగా.

  • వృద్ధాప్య పెన్షన్, వీవర్ పెన్షన్, వితంతువు పెన్షన్, అభయ హస్తం పెన్షన్ : Rs.200/- to Rs.1,000/-
  • వికలాంగుల పెన్షన్ (79% వరకు వికలాంగ శాతం కలవారికి ): రూ. .500/- to రూ. 1,000/-
  • వికలాంగుల పెన్షన్ (80% దాటి వికలాంగ శాతం కలవారికి ): రూ. 1500

అర్హతలు :

వృద్ధాప్య పెన్షన్:

65 సంవత్సరాలు ఫై బడి అనాధాలు అయ్యిన వారికీ లేక చుట్టాలు లేక ఏ ఆధారం లేని స్త్రీ లేక పురుషులకు వారికీ వృద్ధాప్య పెన్షన్ వర్తిస్తుంది.

వీవర్ పెన్షన్:

50 సంవత్సరాలు ఫై బడిన వారికీ లేక ఎంటువంటి ఆధారం లేని వారికీ వీవర్ పెన్షన్ వర్తిస్తుంది.

వితంతు పెన్షన్ :

హిందీ వివాహ చట్టం ప్రకారం 18 సంవత్సరాలు దాటిన స్త్రీలకూ

వికలాంగుల పెన్షన్ :

40 శాతం దివ్యాన్గులకు. ఎటువంటి వయో పరిమితి లేదు.

జారి చేయు అధికారం :

గ్రామాలలో :

గ్రామాలలో యం పి డి ఓ జారి చేయు అబ్ధికారి జన్మ భూమి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు

అర్బన్ ఏరియా లో:

మునిసిపల్ కమ్మిషనర్ జారి చేయు అధికారి జన్మ భూమి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు

లబ్ధిదారులు:

మహిళలు, పురుషులు, చేనేత మరియు వితంతువులు

ప్రయోజనాలు:

వృద్దాప్య పెన్షన్లు , చేనేత మరియు వితంతు పెన్షన్లు