ముగించు

హెల్ప్ లైన్

  • చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ : 1098
  • ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ : 1091
  • రెస్కు అండ్ రిలీఫ్ : 1070
  • క్రైమ్ స్టాపర్ : 1090, 100
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్ : 1100
  • ఫైర్ : 100
  • మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ : 108
  • బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ : 1503 / 1800-180-1503