ముగించు

కళాశాలలు


శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ ( ఎస్ వి వి ఎస్ ఎన్ ) ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ

కర్నూల్ రోడ్, ఎస్. ఎన్ పడు, 523225, ప్రకాశం జిల్లా కళాశాల కోడ్: ఎస్ ఎస్ ఎన్ ఓ